Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a
prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi firmou Martin Strnad s místem podnikání křejpskeho 1531/6 praha 4
, IČ: 74986261, DIČ: CZ8504210077 (dále jen „prodávající“) a jejími
obchodními partnery (dále jen „kupující“)
Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními
podmínkami ještě před objednáním zboží.
Prodávající
firma Martin Strnad krejpskeho1531/6 praha4 ič:74986261  zabývající se prodejem sportovního zboží jak dalším prodejcům tak i spotřebitelům.
Kupující
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají
žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů
prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Spotřebitel bez IČ – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní
údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na
nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými
ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Prodejce (podnikatel) - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém
podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii
živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
Právní vztahy prodávajícího s prodejcem sportovního zboží výslovně neupravené těmito VOP ani
smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb.,
Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Spotřebitel s IČ nebo prodejce sportovního zboží bez smluvně upravených vztahů - právní vztahy
prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní
zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

II.
Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění
plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou
situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména
a adresy dodání).

III.
Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.shamanracing.com 24h denně, 7 dní v týdnu.
Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 16:00h.

IV.
Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající
V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Cenové kategorie jsou určeny takto:
Koncový uživatel:
E-SHOP – zákazník nakupující přes elektronický obchod na www.kola-jiznak.cz
Prodejce sportovního zboží:
obchodník se sportovním zboží nakupující přes elektronický obchod na www.shamanracing.com
Pokud si kupující není jistý do jaké cenové kategorie bude zařazen nebo není spokojen se svým
současným zařazením, je možno s prodávajícím sjednat individuální podmínky.

V.
Objednávání

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální
zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí
telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k
aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s
takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou
formou - e-mail a uvést následující údaje:

  • obchodní jméno a sídlo kupujícího
  • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
  • kód a název zboží dle ceníku
  • jednotkovou cenu
  • způsob odebrání a dopravy
  • dodací adresu
  • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
  • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

 

VI.
Odstoupení od smlouvy

Podmínky jsou platné pouze pro koncové uživatele bez IČ, ostatní případy jsou dány čl. VI. bodem
e) těchto VOP. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla
již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící
hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou
započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené
hodnotě.
Prodávající upozorňuje kupujícího, že je ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí
dodaného zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené
podmínky:
a) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným
důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s kopií nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního
účtu nebo adresy pro zaslání peněz.
b) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní,
včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem.
Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené
zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
c) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena
závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží
upraveného na přání kupujícího, III) na dodávku spotřebního zboží jako např. cyklo kosmetika
(mazání, oleje, čistidla) a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze
jej vrátit do původního stavu před koupí.
d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který
bude odeslán na jím uvedený účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení
zboží. Při neuvedení čísla účtu je částka odeslána na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
e) V případě, že je kupující spotřebitel s IČ nebo prodejce bez či se smluvně upravenými smluvními
vztahy, může být kupujícímu nabídnuto náhradní plnění v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé
záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě
nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího
zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII.
Platební podmínky

a) platba předem bankovním převodem
b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
c) platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu. Tyto
podmínky určuje individuelně prodávající).
d) Platba při převzetí (kupující zaplatí kupní cenu při osobní převzetí)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII.
Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo
statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem a plnou mocí případně jiným pověřením
jednat jménem kupujícího.
Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Česká pošta.
Podmínkou je objednávka přijatá do 16:00 hod. předchozího pracovního dne. Přepravce běžně
dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den
objednávky.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet
balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního
listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že
zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce
převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu
info@shamanracing.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu
zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího
poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Náklady na dopravu hradí vždy kupující a její výše je vždy aktuálně uvedena u jednotlivého
typu zboží.

IX.
Záruční podmínky

Záruka - zboží prodávané na našich stránkách je NOVÉ (pokud není uvedeno jinak)
Na zboží se vztahuje smluvní záruka 6 - 24 měsíců, na kterou jsou zákazníci upozorněni u každého
výrobku zvlášť. Touto zárukou není dotčena odpovědnost za vady, na kterou se vztahuje u všech
našich produktů doba 12 měsíců dle zákona. Zárukou je myšlena možnost reklamovat zboží u naší
společnosti na základě zkrácené záruční doby dle paragafu 626 odst. 3 obč. zák.
Záruka je uplatnitelná na základě předložení originálu daňového dokladu, který obdržíte při
zakoupení zboží. Vztahuje se pouze na skryté vady, které byli již na prodávaném použitém zboží.
Nevztahuje se však na vady vzniklé používáním nebo opotřebením starších součástí dle paragrafu
616 odst. 1 obč zák.!
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy
ČR. Jako záruční list slouží daňový doklad.

X.
Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.05.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení
a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez
předchozího upozornění.

Aktualizováno 01.01.2012


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Souhlasím
Nastavit
Nesouhlasím